Schválený rozpočet obce

na rok 2022

Rozpočet 2022 - příjmy

Para

Pol

Text

0

1111

Daň z příjmů fyz. osob placená plátci

800 000

0

1112

Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky

50 000

0

1113

Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou

150 000

0

1121

Daň z příjmů práv. osob

1 200 000

0

1122

Daň z příjmů práv. osob za obce

20 000

0

1211

Daň z přidané hodnoty

2 500 000

0

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon

1 000

0

1340

Poplatek za provoz systému KO

250 000

0

1341

Poplatek ze psů

5 000

0

1361

Správní poplatky

2 000

0

1381

Daň z hazardních her

40 000

0

1511

Daň z nemovitých věcí

280 000

0

4112

NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv

150 000

0

4122

NI. př. transf. od krajů

100 000

Součet za Para 0000

5 548 000

2310

2111

Pitná voda/Příjmy z poskytování služeb a výrobků

350 000

2310

2139

Pitná voda/Ostatní příjmy z pronájmu majetku

20 000

Součet za Para 2310

370 000

2321

2111

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Příjmy z poskytování služeb a výrobků

500 000

Součet za Para 2321

500 000

3392

2132

Zájmová činnost v kultuře/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí

9 600

Součet za Para 3392

9 600

3612

2132

Bytové hospodářství/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí

14 400

Součet za Para 3612

14 400

3639

3111

Komunální služby a územní rozvoj j.n./Příjmy z prodeje pozemků

500 000

Součet za Para 3639

500 000

6310

2141

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Příjmy z úroků

500

Součet za Para 6310

500

Financování (účty)

2 036 800

Příjmy celkem

8 979 300

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf

Rozpočet 2022 - výdaje

Para

Pol

Text

2141

5153

Vnitřní obchod/Plyn

30 000

2141

5154

Vnitřní obchod/Elektrická energie

60 000

2141

5171

Vnitřní obchod/opravy a údržba

50 000

Součet za Para 2141 - obchod

140 000

2212

5171

Silnice/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

1 000 000

2212

6121

Silnice/Budovy, haly a stavby

200 000

Součet za Para 2212 - komunikace

1 200 000

2219

5169

Ost. záležitosti pozemních komunikací/Nákup ostatních služeb

20 000

2219

5171

Ost. záležitosti pozemních komunikací/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

200 000

Součet za Para 2219 - chodníky

220 000

2310

5151

Pitná voda/Studená voda

50 000

2310

5171

Pitná voda/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

1 500 000

2310

6121

Pitná voda/Budovy, haly a stavby

50 000

Součet za Para 2310 - pitná voda

1 600 000

2321

5021

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Ostatní osobní výdaje

250 000

2321

5169

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Nákup ostatních služeb

200 000

2321

5171

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

300 000

Součet za Para 2321 - ČOV

750 000

2341

5171

Vodní díla v zemědělské krajině/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

200 000

Součet za Para 2341 - rybníky

200 000

3111

5153

Mateřské školy/Plyn

150 000

3111

5154

Mateřské školy/Elektrická energie

50 000

3111

5331

Mateřské školy/Neinv. přísp. zřízeným PO

200 000

Součet za Para 3111 - MŠ

800 000

3113

5321

Základní školy/Neinvestiční transfery obcím

76 300

Součet za Para 3113 - školské příspěvky

76 300

3314

5021

Činnosti knihovnické/Ostatní osobní výdaje

18 000

Součet za Para 3314 - knihovna

18 000

3319

5021

Ost. záležitosti kultury/Ostatní osobní výdaje

20 000

Součet za Para 3319 - kronika

20 000

3326

5154

Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult…/Elektrická energie

10 000

Součet za Para 3326 - kaplička

10 000

3341

5171

Rozhlas a televize/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

15 000

Součet za Para 3341 - rozhlas

15 000

3392

5154

Zájmová činnost v kultuře/Elektrická energie

60 000

3392

5169

Zájmová činnost v kultuře/Nákup ostatních služeb

30 000

Součet za Para 3392 - hostinec

90 000

3399

5139

Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Nákup materiálu  j.n.

25 000

Součet za Para 3399 - akce pro děti

25 000

3412

5021

Sportovní zařízení v majetku obce/Ostatní osobní výdaje

20 000

Součet za Para 3412 - hřiště

20 000

3421

5021

Využití volného času dětí a mládeže/Ostatní osobní výdaje

25 000

3421

5171

Využití volného času dětí a mládeže/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

25 000

Součet za Para 3421 - hřiště u MŠ

50 000

3612

5153

Bytové hospodářství/Plyn

25 000

3612

5171

Bytové hospodářství/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

10 000

Součet za Para 3612 - byt

35 000

3631

5021

Veřejné osvětlení/Ostatní osobní výdaje

20 000

3631

5154

Veřejné osvětlení/Elektrická energie

40 000

3631

5171

Veřejné osvětlení/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž.

30 000

Součet za Para 3631 - veř. Osvětlení

90 000

3633

6121

Výstavba a údržba místních inženýr.sítí/Budovy, haly a stavby

50 000

Součet za Para 3633

50 000

3635

6119

Územní plán

100 000

Součet za Para 3635 - územní plánování

100 000

3639

6130

Komunální služby a územní rozvoj j.n./Pozemky

300 000

Součet za Para 3639 - územní rozvoj, pozemky

300 000

3721

5169

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů/Nákup ostatních služeb

10 000

Součet za Para 3721 - odpady nebezepčné

10 000

3722

5169

Sběr a odvoz komunálních odpadů/Nákup ostatních služeb

300 000

Součet za Para 3722 - SOMPO

300 000

3745

5021

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Ostatní osobní výdaje

100 000

3745

5169

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Nákup ostatních služeb

200 000

3745

5171

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údrž.

500 000

Součet za Para 3745 - údržba obce

800 000

4356

5222

Denní stacionáře a centra den. služeb/Neinv.transf. spolkům

5 000

Součet za Para 4356 - LADA

5 000

5512

5139

Požární ochrana - dobr. část/Nákup materiálu  j.n.

20 000

5512

5156

Požární ochrana - dobr. část/Pohonné hmoty a maziva

10 000

Součet za Para 5512 - hasičský sbor

30 000

6112

5023

Zastupitelstva obcí/Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

700 000

6112

5032

Zastupitelstva obcí/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění

70 000

Součet za Para 6112 - zastupitelé

770 000

6171

5011

Činnost místní správy/Platy zaměstnanců v pracovním poměru

250 000

6171

5021

Činnost místní správy/Ostatní osobní výdaje

20 000

6171

5031

Činnost místní správy/pov.poj.na soc. zab.

65 000

6171

5032

Činnost místní správy/pov.poj.na veřejné zdravotní poj.

25 000

6171

5153

Činnost místní správy/Plyn

45 000

6171

5154

Činnost místní správy/Elektrická energie

70 000

6171

5171

Činnost místní správy/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

500 000

Součet za Para 6171 - místní správa

975 000

6310

5141

Úroky vlastní

250 000

6310

5163

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Služby peněžních ústavů

10 000

Součet za Para  - bank. poplatky, úroky z úvěru

260 000

6320

5163

Pojištění funkčně nespecifikované/Služby peněžních ústavů

20 000

Součet za Para 6320 - pojistné

20 000

Celkem výdaje

8 979 300

Financování - splátky úvěru

1 599 996

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf

Vyvěšeno: 16.12.2021

Sejmuto: 31.12.2022

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice