Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 611636/23/2900-11420-709759

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách ( případné změny úředních hodin jsou zvěřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz)

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin,  středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 611555/23/2900-11420-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 13.04.2023

Den sejmutí veřejné vyhlášky: 15.05.2023

 L.S. Ing. Hana Krejčová ředitel finančního úřadu

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice