Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022. Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění od 1. 1. 2020. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, podle kterého se osvobozovaly pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit a poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ u pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“) a u pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit nárok na jejich osvobození. Obdobně je tomu i v případě pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020, tj. nejedná se o pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, počínaje 1. 1. 2022 již nadále uplatňovat, protože k 31. 12. 2021 uplyne přechodné období. Pokud se na pozemku výše uvedený krajinný prvek nachází, lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu tohoto krajinného prvku, nikoliv celý pozemek. Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje 1. 1. 2022 nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022. Osvobození u krajinného prvku bude možné na zdaňovací období roku 2022 uplatnit pouze v případě, že krajinný prvek bude k 1. 1. 2022 již evidován v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to s ohledem na ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitých věcí, podle kterého se daň z nemovitých věcí stanoví k 1. lednu roku, na který je daň stanovována. V případě, že bude podán nový podnět (žádost) o zaevidování krajinného prvku do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS v roce 2021, ale bude zaevidován až po 1. 1. 2022, bude možné uplatnit osvobození u daného krajinného prvku až na zdaňovací období roku 2023. Podrobné informace k uplatnění osvobození a postupům pro zápis krajinného prvku do evidence LPIS byly zveřejněny na stránkách Finanční správy dne 13.7.2021 https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/2021/inf-dnv-uplatneni-osvoboz-par4-odst1-k-zdan-obd-2022-11591

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice