Obecně závazná vyhláška obce Kojčice č. 1 /2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OBEC Kojčice
Zastupitelstvo obce Kojčice
Obecně závazná vyhláška obce Kojčice č. 1 /2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Kojčice se na svém zasedání dne 13. 12. 2021 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Kojčice

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou .

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu .

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.


Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), a h).

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.


Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků

1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou od obce zapůjčené nádoby o objemu 240 l pro tříděný odpad ( papír, plasty a bioodpad), sběrné kontejnery na papír, plasty a sklo, zvláštní sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky, velkoobjemový kontejner na kovy.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
-sběrné kontejnery na papír, plasty a sklo jsou umístěné v prostoru za mateřskou školou a
u garáží v části Boučí
-sběrné kontejnery na sklo jsou umístěny na zpevněné ploše vedle příjezdové komunikace
do nové rodinné zástavby obce
-sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky jsou umístěné v budově obecního úřadu
-velkoobjemový plechový kontejner na kovy je celoročně umístěn v areálu zemědělského
družstva

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
d) Sklo, barva bílá a zelená,
e) Kovy, velkoobjemový plechový kontejner,
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá,

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.


Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

Čl. 5
Svoz objemného odpadu

1) Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí :

a) Typizované sběrné nádoby 120 l - popelnice
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební a demoliční odpad lze předávat obcí pověřené osobě na předem určené místo nebo ho jinak zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kojčice ze dne 22. 2. 2010.


2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

Podpis Podpis
…………………………………. ……… …………… Jaroslav Roubík Bohumil Haruda
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice